Program i metody pracy z dziećmi

Program edukacyjny:

Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Metody pracy z dziećmi:

  • Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Metoda Czytania Glenna Domana
  • Metoda Odmiennej Nauki Czytania Ireny Majchrzak
  • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca matematyka”
  • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbore
  • Metoda Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana
  • Metoda Twórczego Myślenia „Burza mózgów” J. Osborne

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

Przedszkole Kubusia Puchatka
kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku
Przedszkole Kubusia Puchatka
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
Przedszkole Kubusia Puchatka
wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Przedszkole Kubusia Puchatka
wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Przedszkole Kubusia Puchatka
wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
Przedszkole Kubusia Puchatka
wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Przedszkole Kubusia Puchatka
wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne
Przedszkole Kubusia Puchatka
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
Przedszkole Kubusia Puchatka
pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
Przedszkole Kubusia Puchatka
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne