O nas

Przedszkole-04502_m

Chatka Kubusia Puchatka

Przedszkole powstało w 2010 roku. Zlokalizowane jest w spokojnej okolicy w budynku wolno stojącym, teren jest ogrodzony. Poszczególne sale dydaktyczne są wygodne i przytulne oraz bezpiecznie wyposażone. Posiadamy dwa place zabaw, kort tenisowy. Całe przedszkole jest monitorowane.

Chcemy, aby było to miejsce, w którym dzieci będą rozwijać się poprzez zabawę, w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym celem jest stworzenie dziecku optymalnych warunków do rozwoju, kładąc szczególny nacisk na indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola czuły się wyjątkowo, spędzając czas w ciepłej i radosnej atmosferze.

Cele przedszkola:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
Przedszkole-04478_m
Classroom.

Zadania przedszkola:

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne
Opinie o naszym przedszkolu